Ondersteuning

Uw kind leert op Vakcollege Eindhoven een echt vak! De praktijk speelt daarin een belangrijke rol, net als de samenwerking met het ROC. Bovendien kunnen alle leerlingen rekenen op persoonlijke begeleiding. Mocht u kind daarnaast extra ondersteuning nodig hebben, dan staat het team van Vakcollege Eindhoven voor hem of haar klaar. Op deze pagina vindt u een aantal vormen van deze extra ondersteuning. 


Magister:
Wat is Magister? In Magister kunt u alle (verwerkte) cijfers van uw kind(eren) zien. Ook is alle geregistreerde verzuim, ouderavondafspraken e.d. te zien. Ook kunnen leerlingen hun rooster zien. Echter is het rooster in Zermelo leidend! De voor Magister bestemde inloggegevens worden per brief verstrekt via de mentor.
Klik hier om in te loggen in Magister.
> Lees verder

Dyslexie/Dyscalculie:
Wanneer een leerling dyslexie of dyscalculie heeft en daar een verklaring van heeft, heeft hij of zij recht op een bepaalde ondersteuning. De afspraken over de ondersteuning zijn vastgelegd in het dyslexie/dyscalculieprotocol van Vakcollege Eindhoven. Met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) worden afspraken gemaakt over de ondersteuning en deze worden gecommuniceerd naar alle betrokken docenten.
> Lees verder

Individuele begeleiding:
Sommige leerlingen hebben specifieke ondersteuningsvragen in verband met hun ontwikkelingsstoornis en/of beperking.
Wanneer een leerling met een ontwikkelingsstoornis en/of beperking zich wil aanmelden op Vakcollege Eindhoven, dient de leerling een volledig dossier aan te leveren. Hiermee kan Vakcollege Eindhoven zorgvuldig onderzoeken of zij kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling.
> Lees verder

LWOO:
LWOO staat voor leerwegondersteunend onderwijs. Om te beoordelen of een leerling voor deze extra begeleiding in aanmerking komt wordt er een test afgenomen op de basisschool. Om in aanmerking te komen voor LWOO moet je op twee van de onderstaande gebieden een leerachterstand van 25% of meer hebben:
  • Technisch lezen
  • Begrijpend lezen
  • Spellen
  • Rekenen
Daarnaast moeten de cognitieve capaciteiten tussen de 75 en 90 liggen, of moet aangetoond zijn dat er sprake zijn van bijkomende sociaal emotionele problematiek.
> Lees verder

Studie en Topsport (LOOT):

Ook voor sportieve leerlingen!

Vakcollege Eindhoven biedt de mogelijkheid om studie en topsport te combineren. Onze school neemt deel aan het landelijke LOOT (Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport) project. Dit houdt in dat we rekening houden met onder meer trainingen en wedstrijden. Hierover worden dan vooraf afspraken gemaakt met de topsportcoördinator mevr. Van der Velden.
> Lees verder

Mentoraat:
De mentor is degene die het meest bij de algemene begeleiding van de leerling ingeschakeld wordt. Hij is op de hoogte van de studievoortgang en het persoonlijk welbevinden van de leerling. Tevens onderhoudt hij het contact met de ouders. Hij kan – na overleg met de afdelingsleider en ouders – voorstellen om externe hulp in te schakelen. In de onderbouw staat voor elke klas een mentoruur ingeroosterd. Tijdens het wekelijkse mentoruur kan het leerproces van de leerling besproken worden. Ook wordt aandacht besteed aan oriëntatie op studie en beroep. In de tweede fase krijgen leerlingen een mentor, die hen in principe begeleidt tot en met het eindexamen.

BegeleidingsAdviesTeam:
Vakcollege Eindhoven besteedt veel aandacht aan de zorg voor de individuele leerling die op een of andere manier met problemen kampt. Het betreft niet alleen problemen, veroorzaakt door de studie, maar ook andere zaken waarover de leerling vertrouwelijk wil praten. 
> Lees verder