Ziekmelding

Als de leerling ziek thuis blijft:

Als een leerling ziek thuisblijft, geeft de ouder dit tussen 8.00 en 9.30 uur telefonisch door aan de
receptie via telefoonnummer: 040 - 211 46 80. Is een leerling de dag erop nog ziek, dan belt de ouder
wederom naar school.

Op de dag dat de leerling weer naar school komt, belt de ouder naar de receptie om de leerling beter te
melden. Bovendien levert de leerling een briefje van de ouder(s) in, waarop staat welke dagen hij/zij ziek
is geweest.

Als de leerling op school ziek wordt:

Leerling meldt zich eerst bij de mentor of teamleider. Daarna gaat de leerling naar de receptie, waar
vervolgens door de receptioniste contact met thuis wordt op genomen. Een leerling mag niet naar
huis als er niet eerst contact met één van de ouder(s) is geweest.

Verlof

Verlofaanvragen dienen schriftelijk, tenminste één dag van tevoren, door één van de ouder(s) aangevraagd te worden. Formulieren voor deze verlofaanvragen liggen bij de receptie. De aanvraag moet buiten lestijd, of in de pauzes, bij de receptie worden ingediend.

Regeling buitengewoon verlof

Een verzoek om buitengewoon verlof wegens gewichtige omstandigheden zal in principe niet worden geweigerd. Onder gewichtige omstandigheden verstaan we een sterfgeval of een huwelijk in de naaste familie, ernstige ziekte van een ouder, et cetera. De eerste twee weken van het schooljaar wordt geen verlof verleend. Om buitengewoon verlof aan te vragen, buiten de reguliere vakanties om, dient een speciaal bestemd document ingevuld te worden. Dit is bij de administratie af te halen. De teamleider beoordeelt of de aanvraag voor buitengewoon verlof wordt goedgekeurd.

Bij een verlofperiode van meer dan tien dagen is er toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Een verzoek om buitengewoon verlof moet ruim van tevoren, schriftelijk, worden aangevraagd. Deze formulieren liggen op de administratie. Dit geldt voor verlofaanvragen vanaf twee dagen.

Rijexamens en school. Wel of geen vrij? 

Leerlingen vragen dikwijls vrij voor de tussentijdse rijexamentoets of voor het theorie- of praktijkexamen. Het (naam school) hanteert dienaangaande de volgende regels:

1. Voor de tussentijdse toets geeft de school geen vrij. De toets is immers niet verplicht.
        Bovendien kun je het moment van toetsing zelf bepalen.
2. Het theorie- en praktijkexamen beschouwt de school als een gewichtige omstandigheid en zij geeft vrij, mits
- het om een beperkt aantal lesuren gaat (max. 3; je krijgt dus geen hele dag vrij)
- het rijexamen niet samenvalt met examentoetsen
- het rijexamen niet samenvalt met praktische opdrachten 
- gemiste toetsen worden ingehaald

Verlofaanvraag voor rijexamen

Je kunt het verlof aanvragen door de rijexamenoproep uit te printen, dit formulier door je ouders te laten onderteken en het vervolgens bij je teamleider in te leveren.