Verzuim

We kennen een aantal vormen van verzuim. Voor de verschillende vormen hanteren we verschillende procedures en afspraken. Deze staan hieronder samengevat.

Ongeoorloofd verzuim

Zoals alle scholen in Eindhoven, werkt ook Vakcollege Eindhoven samen met Jeugdgezondheidszorg (GGD) en Bureau Leerplicht van de Gemeente Eindhoven om het (ziekte)verzuim en het vaak daaraan gekoppelde vroegtijdig schoolverlaten, tegen te gaan. Bij concrete aanwijzingen of ernstige vermoedens dat de leerling niet ziek is, zijn wij verplicht om dit te melden bij Bureau Leerplicht. Indien het ziekteverzuimvoldoet aan onderstaande criteria zijn wij verplicht om in eerste instantie hierover contact op te nemenmet de ouder(s) en indien nodig in overleg te treden met Jeugdgezondheidszorg.

Criteria:

• Frequent verzuim: drie keer of vaker binnen een periode van vier tot zes weken.
• Langdurig verzuim: meer dan twee weken aaneengesloten.
• Bijzonder verzuim: steeds op dezelfde ochtend/middag of bij hetzelfde vak.
• Zorgelijk verzuim: voldoet (nog) niet aan bovenstaande criteria, maar school maakt zich wel zorgen.

Verder is de school verplicht om, in een aantal situaties, ongeoorloofd verzuim te melden via het verzuimloket van DUO. Via dit loket wordt de juiste informatie naar de gemeenten gezonden.

Beginnend verzuim, structureel te laat komen en signaal verzuim

Onder beginnend verzuim verstaan we structureel te laat komen al of niet in combinatie met regelmatig uren spijbelen. Bij structureel te laat komen krijgen de ouders na 10 x te laat komen in de les in een periode van vier weken een brief met de mededeling dat wanneer de grens van 15 meldingen te laat overschreden wordt een melding bij de leerplicht gedaan wordt via het verzuimloket. Signaalverzuim is ongeoorloofde afwezigheid zich uitend in spijbelgedrag, in combinatie met een problematische achtergrond van de leerling. Het gaat hierbij om leerlingen die als risicoleerlingen al in een vroegtijdig stadium gesignaleerd worden. Hier willen we de melding, bijvoorbeeld in of na overleg in het zorgteam, rechtstreeks bij de leerplichtambtenaar doen.

Bijzonder verzuim

Ongeoorloofde afwezigheid (door ouders veroorzaakt) doordat de leerplichtige buiten de schoolvakanties om (met de ouders) op vakantie gaat. Als ouders, ondanks nadrukkelijke onthouding van toestemming van de school, hun kind aansluitend/voorafgaand aan een vakantie laten verzuimen, wordt van dit verzuim melding gemaakt bij het verzuimloket. Alle aanvragen voor verlof aansluitend aan de vakantie worden geregistreerd, omdat de inspectie naar het aantal kan vragen.

Voor extra vakantieverlof gelden de volgende regels:

• Ouders vragen het verlof minimaal zes weken van tevoren schriftelijk aan bij de directeur (of teamleider).
• Het verlof mag maximaal één keer per jaar worden verleend, voor maximaal tien schooldagen.
• Het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
• Ouders moeten kunnen aantonen dat een vakantie in de gewone vakantie tot onoverkomenlijke bedrijfseconomische problemen zal leiden.

De melding via het verzuimloket gebeurt dus op de officiële, of zwaarwichtige momenten. Voorafgaand aan deze momenten is uiteraard het directe contact en overleg met de leerplichtambtenaar zeker zo belangrijk. De locaties volgen daarbij hun eigen procedures. Bij de verantwoording van de school voor de aanpak van verzuim staan naast de acties die in de richting van de leerling zijn ondernomen ook de acties naar de ouders centraal. Vandaar dat het van belang is om ook de acties die naar de ouders zijn ondernomen te registreren (LVS).

Werkwijze ziekmelden
Als een leerling ziek is dienen ouders hun zoon/dochter voor 08.30 uur ’s morgens ziek te melden. Ouders kunnen hiervoor bij voorkeur een mail sturen naar het verzuimmailadres vce-verzuim@parmantscholen.nl (of eventueel bellen).

Afspraken met huisarts, orthodontist, tandarts e.d. dienen in principe buiten schooltijd gemaakt te worden. Indien niet anders mogelijk dient de ouder voorafgaand een mail te sturen naar bovenstaand mailadres; vce-verzuim@parmantscholen.nl  en daarin te vermelden: naam en klas leerling, reden, dag en tijd van afwezigheid.