Toelatingsbeleid


Toelatingsbeleid Aanmeldingen voor leerjaar 1

Een leerling kan zich op Vakcollege Eindhoven aanmelden voor een VMBO basis of VMBO kader opleiding. Het advies van de basisschool dient minimaal toereikend te zijn voor het niveau waarvoor wordt aangemeld. Daarnaast is een uitgesproken motivatie in de richting techniek en vakmanschap of mens en dienstverlening vereist.

Haal het maximale uit jezelf!

Goed zijn in bijvoorbeeld wiskunde maar moeite hebben met de talen (of andersom). Bijna alle leerlingen hebben vakken waarin ze goed zijn en vakken waarin ze minder goed zijn. Maar in het Nederlandse onderwijssysteem krijg je onderwijs op het niveau van je minste vak. Vakcollege Eindhoven doet het anders: leerlingen van vmbo-basis (bb) kunnen hun betere vakken op kader-
niveau (kb) volgen én afsluiten.‘Bij ons is het leren door te doen. aan.  Meestal is het advies van de basisschool wel duidelijk, maar er zijn ook leerlingen die een dubbel advies krijgen. Bijvoorbeeld bb/kb. In de onderbouw houden veel scholen daar nog rekening mee, maar uiteindelijk worden leerlingen toch in een hokje geplaatst. Dus bb óf kb. 

Vakcollege Eindhoven heeft bb-leerlingen altijd de kans gegeven op te stromen naar kb-niveau. ‘Laat het maar zien’, was en is onze insteek. Daarom kunnen bij ons bb-leerlingen die goed zijn in bepaalde vakken, bijvoorbeeld de praktijkvakken of Engels, die vakken op kb-niveau volgen en uiteindelijk ook examen doen op kb-niveau. Ze krijgen dan een aantekening op hun cijferlijst. De maatwerktrajecten zijn in 2019 -2020  begonnen in leerjaar 1 en 2. Leerjaar 3 en 4 volgen de komende schooljaren.

Procedure

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van de school welke bestaat uit teamleider, coördinator leerlingenzorg, orthopedagoog, vestigingsdirecteur en een docent. Bij de beslissing over de toelaatbaarheid van de aangemelde leerling is zowel het advies van de basisschool, de motivatie van de leerling, als de ondersteuningsbehoefte van de leerling van groot belang. Op basis van de dossierinformatie, overleg met de basisschool en eventuele andere betrokkenen en overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling, wordt door de aannamecommissie beoordeeld of Vakcollege Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en of de school passend is bij de leerling. 
De aannamecommissie informeert ouder(s)/verzorger(s) middels een brief over de toelaatbaarheid. Daarbij wordt expliciet uitspraak gedaan over het niveau waarop een leerling geplaatst kan worden.

Aanmeldingen voor leerjaar 2, 3 of 4

Een leerling kan zich op Vakcollege Eindhoven aanmelden voor een VMBO basis of VMBO kader opleiding. Het advies van de huidige school dient passend te zijn bij het niveau waarvoor wordt aangemeld. Daarnaast is een uitgesproken motivatie in de richting techniek en vakmanschap of mens en dienstverlening vereist.

Procedure

Elke aangemelde leerling wordt besproken in de aannamecommissie van de school welke bestaat uit teamleider, coördinator leerlingenzorg, orthopedagoog, vestigingsdirecteur en een docent. Bij de beslissing over de toelaatbaarheid van de aangemelde leerling is zowel het advies van de huidige school, de motivatie van de leerling, als de ondersteuningsbehoefte van de leerling van groot belang.
Op basis van de dossierinformatie, overleg met de huidige school en eventuele andere betrokkenen en overleg met ouder(s)/verzorger(s) en de leerling, wordt door de aannamecommissie beoordeeld of Vakcollege Eindhoven kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en of de school passend is bij de leerling. Middels een brief worden ouder(s)/verzorger(s) door de aannamecommissie geïnformeerd over de toelaatbaarheid.

Voor instroom in leerjaar 2,3, en 4 kan gelden dat er geen plaats meer is. Dit communiceren we dan via deze website.