Dyslexie/Dyscalculie

Wanneer een leerling dyslexie of dyscalculie heeft en daar een verklaring van heeft, heeft hij of zij recht op een bepaalde ondersteuning. De afspraken over de ondersteuning zijn vastgelegd in het dyslexie/dyscalculieprotocol van Vakcollege Eindhoven. Met de leerling en/of ouder(s)/verzorger(s) worden afspraken gemaakt over de ondersteuning en deze worden gecommuniceerd naar alle betrokken docenten.

Een leerling met dyslexie kan voor de volgende compenserende faciliteiten in aanmerking komen:

In de les

De docent zorgt voor een heldere lay-out. Gebruik lettertype Arial 12 pts, anderhalve regelafstand.
Bij het lezen van een lange tekst die niet aan deze voorwaarden voldoet, ken een vergroot kopie gemaakt worden.

Gebruik maken van ondersteuningsmiddelen

 •  Leesliniaal: de leerling krijg deze in bruikleen van de orthopedagoog. De leerling neemt deze zelf mee van de ene naar de andere   les en kan deze in alle lessen gebruiken bij het lezen.
 •  Laptop/tablet: op het Vakcollege Eindhoven zijn verschillende laptops aanwezig die de leerling tijdens de les kan gebruiken. De leerling/ouders kunnen ook zelf zorgen voor een eigen laptop/tablet. De leerling neemt deze zelf mee naar de lessen waarbij hij deze wil gebruiken.
 • Spelling boekje Nederlands: de leerling mag ter ondersteuning gebruik maken van een spelling boekje waarin belangrijke 
   spellingsregels voor de Nederlandse taal zijn opgenomen.

Luisterboeken

 • De leerling/ouders kunnen luisterboeken (daisy) aanvragen bij de orthopedagoog. De leerling kan deze gebruiken via de LEX app (via telefoon of tablet) of kan een USB stick afgeven bij de orthopedagoog waarop de boeken kunnen worden gezet. De kosten van de boeken komen voor rekening van school. De leerling kanthuis werken met de daisy-boeken ter ondersteuning van het lezen. De leerling dient wel in bezit te zijn van de gewone boeken en mee te lezen in zijn boek ter bevordering van de leesvaardigheid.
 • Vele methoden hebben een digitale versie waarop leerlingen thuis via Magister kunnen inloggen. Hierop is voorleessoftware geprogrammeerd om de tekst voor te laten lezen.
 • Huiswerk op de computer: de leerling maakt het huiswerk thuis op de computer. De leerling zorgt ervoor dat hij dit uitgeprint meeneemt naar de les en dit bundelt in zijn schrift of een map.

Bij toetsen

 • Vergroten van teksten bij proefwerken/schriftelijke overhoringen. De docent zorgt voor een heldere lay-out. Gebruik lettertype Arial 12 pts, anderhalve regelafstand. Indien een toets niet digitaal beschikbaar is en daarmee niet aan deze voorwaarden voldoet kan de docent een kopie maken op A3 formaat.
 • Tijdverlenging: De dyslectische leerling krijgt bij proefwerken/ schriftelijke overhoringen 25 % extra tijd of indien dit niet mogelijk is 25 % minder opgaven.
 • Spelling niet mee tellen: wanneer spelling niet het hoofddoel van de toets is, worden spelfouten niet meegeteld.
 • Spelling bij Nederlands: Als spelling wel onderdeel is van de toets krijgt een leerling 2 cijfers voor de toets. Eén cijfer is op basis van de hele toets en bij het andere cijfer wordt het spellingsonderdeel van de toets niet meegerekend. Het hoogste punt telt dan mee.
 • Spelling bij Moderne Vreemde Talen: Bij toetsen worden fonetisch geschreven woorden goed geteld.
 • Mondeling toetsen: de leerling kan per vak 1x per schoolperiode een mondelinge toets aanvragen, wanneer een leerling onvoldoende heeft gescoord voor die toets. De leerling maakt hiervoor een afspraak met de docent.
 • Gebruik maken van tekst-naar-spraaksoftware (Claroread): Bij het maken van een toets kan de leerling gebruik maken van tekst-naar-spraaksoftware, waarmee de toets wordt voorgelezen. 
 • Huiswerk op de computer: de leerling maakt het huiswerk thuis op de computer. De leerling zorgt ervoor dat hij dit uitgeprint meeneemt naar de les en dit bundelt in zijn schrift of een map.
Een leerling met dyscalculie kan voor de volgende compenserende faciliteiten in aanmerking komen:

In de les

Gebruik maken van ondersteuningsmiddelen:

 • Formulekaart OC & W: de leerling mag gebruik maken van de formulekaart als een vorm van kladpapier (www.examenblad.nl)
 • Tafelkaart: de leerling mag ter ondersteuning gebruik maken van een tafelkaart waarop de tafels van 1 tot en met 12 zijn         afgebeeld.
 • Opzoekboekje: de leerling mag ter ondersteuning gebruik maken van een opzoekboekje met daarin korte heldere instructie van 
   belangrijke rekenstrategieën.
 • Rekenmachine: de leerling mag tijdens de les gebruik maken van een rekenmachine.

Bij Toetsen

Gebruik maken van ondersteuningsmiddelen:

 • Formulekaart OC & W: de leerling mag gebruik maken van de formulekaart als een vorm van kladpapier (www.examenblad.nl)
 • Tafelkaart: de leerling mag ter ondersteuning gebruik maken van een tafelkaart waarop de tafels van 1 tot en met 12 zijn afgebeeld.
 • Opzoekboekje: de leerling mag ter ondersteuning gebruik maken van een opzoekboekje met daarin korte heldere instructie  van
   belangrijke rekenstrategieën.
 •  Rekenmachine: de leerling mag tijdens de toets gebruik maken van een rekenmachine.
 •  Tijdverlenging: geef de leerling bij proefwerken/ schriftelijke overhoringen 25 % extra tijd of indien dit niet mogelijk is 25 % minder
    opgaven.
 • Dit geldt voor techniekvakken, wiskunde, economie, NASK en biologie (vakken waar rekenvaardigheden worden getoetst).

Onderzoek naar dyslexie/dyscalculie

Wanneer bij een leerling vermoedens zijn van dyslexie/dyscalculie kan Vakcollege Eindhoven een vóórscreening om te onderzoeken of er mogelijk sprake is van dyslexie/dyscalculie. Vakcollege Eindhoven kan de diagnose dyslexie of dyscalculie echter niet stellen en daarvoor zullen ouder(s)/verzorger(s) extern onderzoek moeten laten doen. Onze orthopedagoog kan u desgewenst wel ondersteunen bij het vinden van een geschikte praktijk die uw kind kan onderzoeken op dyslexie/dyscalculie.

De laatste jaren is er steeds meer op de markt gebracht wat betreft hulpmiddelen bij dyslexie en dyscalculie. Ook Vakcollege Eindhoven is voortdurend bezig het dyslexie/dyscalculiebeleid aan te passen en uit te bereiden. Mocht u vragen hebben over ons dyslexiebeleid en/of mogelijkheden betreffende hulpmiddelen, neemt u dan contact op met onze orthopedagoog, Mw. S. Op het Veld.